gh

Lettre suivante
Alphabet
Lettre précédente
ghã n. chacal.
ghã v. « car ».
car ghã car : réssusciter après avoir été tué à la guerre.
ghák v. inaccompli « hàk ».
gham adj. jaunâtre, jauni. 
// Əsa ko kat gham. (əsa ma mbali).
ghar v. être pressé; se hâter, se dépêcher. // Ghar a tu ru.
ghas n. chaleur.
ter ghas : mois de mars / avril.
ghaw n. 1) lutte, bagarre. // Mba ta nde ghaw.
gir ghaw : se battre.
2) colère. gir ghaw / faŋ ghaw.
// Kaw sù la ghaw na kuwa fəfaɗ ɓay mi.
ghãy ghãy idéo. désordonné, en désordre, pagaille, partout (pour la vie).
par ghãy ghãy : courir les femmes.
ghãy mi adj. rare. // Sindi uru cuwey ghãy mi. (uwĩ mi).
ghəla v. broyer, écraser. // Ndé ghəla ise.
ghә́rák v. inaccompli « hә̀ràk ».
ghә́rám v. inaccompli « hә̀ràm ».
ghõ adj. 1) vide. // Raw kula hõ.
2) sans rien; nu. // Tu rəm urey ghõ sar.
« sù mbul ». « golɗa ».
// Mà ma ɓay sù ghõ urey.
// Bakney ye sù tu rəm ri ghõ ɓay ti ŋayˀ filew ɓo.
ghoɗ tuko a wa v. 1) déverser (sa rage, sa colère).
2) épancher (sa peine).
// Ndəm ghoɗ tik məm a wa rəm.
ghón v. inaccompli « hòn ».
ghulok n. peur, crainte. // Ne ghulok. //Kas ghulok.
ghút v. inaccompli « hùt ».
ghúˀ v. inaccompli « hùˀ ».